Nhận diện hệ điều hành, trình duyệt và version với Navigator

Nếu bạn muốn ghi nhận lại thông tin từ người dùng bao gồm:
    • Hệ điều hành đang sử dụng là gì?
    • Trình duyệt đang sử dụng tên gì? 
    • Trình duyệt đang dùng có version bao nhiêu?
    • Platform gì?
Thì bạn phải làm cách nào? Mời bạn xem những liệt kê sau đây:

Để có thể hiển thị được thông tin về hệ điều hành thì bạn có thể dùng đoạn script như sau:
<script>
var OSName="Unknown OS";
if (navigator.appVersion.indexOf("Win")!=-1) OSName="Windows";
if (navigator.appVersion.indexOf("Mac")!=-1) OSName="MacOS";
if (navigator.appVersion.indexOf("X11")!=-1) OSName="UNIX";
if (navigator.appVersion.indexOf("Linux")!=-1) OSName="Linux";
</script>
Còn nếu các bạn muốn hiển thị thông tin về trình duyệt, version của trình duyệt, nền tảng, ... thì các bạn có thể dùng đoạn script sau:
<script>
var nVer = navigator.appVersion;
var nAgt = navigator.userAgent;
var browserName = navigator.appName;
var fullVersion = ''+parseFloat(navigator.appVersion);
var majorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10);
var nameOffset,verOffset,ix;
// In Opera, the true version is after "Opera" or after "Version"
if ((verOffset=nAgt.indexOf("Opera"))!=-1) {
browserName = "Opera";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+6);
if ((verOffset=nAgt.indexOf("Version"))!=-1
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In MSIE, the true version is after "MSIE" in userAgent
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("MSIE"))!=-1) {
browserName = "Microsoft Internet Explorer";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+5);
}
// In Chrome, the true version is after "Chrome"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Chrome"))!=-1) {
browserName = "Chrome";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+7);
}
// In Safari, the true version is after "Safari" or after "Version"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Safari"))!=-1) {
browserName = "Safari";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+7)
if ((verOffset=nAgt.indexOf("Version"))!=-1)
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In Firefox, the true version is after "Firefox"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Firefox"))!=-1) {
browserName = "Firefox";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In most other browsers, "name/version" is at the end of userAgent
else if ( (nameOffset=nAgt.lastIndexOf(' ')+1) <
(verOffset=nAgt.lastIndexOf('/')) )
{
browserName = nAgt.substring(nameOffset,verOffset);
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+1);
if (browserName.toLowerCase()==browserName.toUpperCase()) {
browserName = navigator.appName;
}
}
// trim the fullVersion string at semicolon/space if present
if ((ix=fullVersion.indexOf(";"))!=-1)
fullVersion=fullVersion.substring(0,ix);
if ((ix=fullVersion.indexOf(" "))!=-1)
fullVersion=fullVersion.substring(0,ix);

majorVersion = parseInt(''+fullVersion,10);
if (isNaN(majorVersion)) {
fullVersion = ''+parseFloat(navigator.appVersion);
majorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10);
}
</script>
Và cuối cùng là đoạn code hiển thị các thông tin cần thiết:
<script>
var txt ="";
txt += "- Operation System: " + OSName + "\n";
txt += "- Browser CodeName: " + navigator.appCodeName + "\n";
txt += "- Browser Name: " + navigator.appName + "\n";
txt += "- Browser Version: " + navigator.appVersion + "\n";
txt += "- Cookies Enabled: " + navigator.cookieEnabled + "\n";
txt += "- Platform: " + navigator.platform + "\n";
txt += "- User-agent header: " + navigator.userAgent + "\n";
document.getElementById("example").innerHTML=txt;
</script>
Techzvn.Net

Thư viện thủ thuật Phần mềm - Windows - Android - IOS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Thảo Luận

×Close