TFT MTP Bypass Tool – Reset FRP With One Click- Samsung FRP tool

TFT MTP Bypass Tool là công cụ nhỏ gọn chạy trên nền tảng windows. Hỗ trợ kỹ thuật viên điện thoại bypass frp android với 1 lần bấm chuột.  Công cụ hỗ trợ tất cả các nhà sản xuất và tất cả các phiên bản android hiện nay. Lưu ý rằng quá trình bypass FRP sẽ xóa sạch dữ liệu của bạn.  Vì vậy hãy đảm báo rằng dữ liệu của bạn an toàn để thực hiện công việc này.

TFT MTP Bypass Tool Feature :
TFT MTP Bypass v5.0.0 Pro Feature:

fixes 1 Click Auto Enable ADB
fixes [MTP] Read Info
fixes [MTP] Browser Server 2
Download TFT MTP Tool

TFT Mtp Bypass v4.0.0 Pro
Change Log :
Add new tab Samsung
COM [Normal Mode]
[COM] Read Info
[COM] Remove FRP 1 Click Auto Enable ADB
[COM] Factory Reset Mth1
[COM] Factory Reset Mth2
[COM] Reboot Device Normal Mode
[COM] Reboot Device Download Mode
[COM] Change CSC Code
ODIN [Download Mode]
[ODIN] Read Info
[ODIN] ERASE FRP Mth1
[ODIN] ERASE FRP Mth2
[ODIN] ERASE KNOX
[ODIN] SOFTWARE FIX
[ODIN] REMOVE PLEASE CALL ME
[ODIN] WRITE ENG EFS
FUNCTIONS
[MTP] Read Info
[MTP] Browser (Youtube)
[MTP] Browser Server 1
[MTP] Browser Server 2
[MTP] Samsung Hidden Settings (Galaxy Store) New 2021
[MTP] Samsung Bypass FRP With Direct Alliance Need Backup/Restore Apps
[MTP] Huawei ENABLE ADB / Remove FRP
[ADB] Remove FRP
[ADB] Remove PASSCODE
[ADB] Remove LOCK SCREEN DELETE SYSTEMUI
Download TFT MTP Tool

TFT Mtp Bypass v2.0.2

Add [COM] Read Info
Device Model | Firmware Country | Device IMEI | Checking lock status

Download TFT MTP Tool

TFT Mtp Bypass v2.0.1
Add Auto Reboot

TFT Mtp Bypass v2.0.0
Features Updated SAMSUNG
⦁  Samsung Remove FRP WITH 1 Click auto enbale adb
⦁ Android 10
⦁ Android 11
⦁ Android 12
Download TFT MTP Tool
TFT Mtp Bypass ver1.2
Add CONFIG Button
1. Install All Android Drivers (Mtp)
2. Enabel Driver Signature
3. Disable Driver Signature
4. Clear Temporary Files / Clear Temp Folder
Add Menu
1. Select copy
2. Select All & Copy
3. Save As Logs
4. Clear Logs
TFT Mtp Bypass ver1.1
Bugfixes and improvements:
⦁ Fix Huawei ENABLE ADB / Remove FRP
MTP Mode
⦁ Browser (Youtube)
⦁ Huawei ENABLE ADB / Remove FRP
⦁ Samsung Hidden Settings (Galaxy Store) New 2022
⦁ Samsung Bypass FRP With Direct Alliance Need Backup/Restore Apps
⦁ Samsung Open Theme S8 Laucher (New-2022)
⦁ Browser Frp UnlockServer
⦁ Browser vnrom/bypass
ADB Mode
⦁ Remove FRP
⦁ Remove PASSCODE
Techzvn.Net

Thư viện thủ thuật Phần mềm - Windows - Android - IOS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Thảo Luận

×Close